Меню сайту
Пошук


Удосконалення уроків в сучасній школі

Про роботу педагогічного колективу по вибору основних шляхів по удосконаленню уроків в сучасній школі велась мова на педагогічній раді школи.

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції 

В.О. Сухомлинський

Мета педагогічної ради: Визначення шляхів підвищення ефективності кожного уроку

Сучасний урок

Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення  особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданням.  Він займає 98% усього навчального процесу, змінюється, набуває нового змісту.

Сучасний урок, який він. Існують різні думки як у вчителів так і в учнів:

Вчителі висловлюють власну думку про сучасний урок

 
Думки учнів (перегляд інтерв'ю учнів 10 класу)

Детальніше на сторінці

Сучасний урок, аспекти його ефективності.

 •     Які шляхи удосконалення уроку? Де їх шукати? Від чого, від кого це залежить?
 •     Є суб’єктивні чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку  
 •     Є аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня 
 •     Є аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учителя 
 •     Є   недоліки і у самій сучасній освіті

Серед недоліків в сучасній освіті є:

 1. Середня тривалість навчання для учнів  9 -11 класів – 14- 16 годин.
 2. 10% учні відносно здорові.
 3. Провідними мотивами навчальної діяльності у 70% учнів є страх отримати погану оцінку і страх перед батьками, друзями, вчителями.
 4. Пізнавальний мотив самореалізації особистості відзначається тільки у 4 % учнів ( дослідження психолога).

Важко учневі засвоїти такий обсяг матеріалу, як сьогодні ми даємо учням. Виникає внутрішній конфлікт: ми кажемо так, стільки і все, а дитина не хоче і це переходить у зовнішній конфлікт.
Маючи таку інформацію, аналізуючи її, ми продовжуємо працювати над пошуком шляхів удосконалення уроку, намагаючись наблизити його до сучасного.

Виступили асистентів вчителів на педагогічній раді

Висновок: 

У створенні умов для успішного навчання на уроці дітей з особливими потребами беруть участь вчитель, асистент вчителя, практичний психолог, учні, їх батьки.

 

Що роблять наші вчителі?

 • Мету уроку роблять  метою учнів:
 • Пояснюють життєву цінність теми для учнів (а не тільки для контрольної чи іспиту).  (Цепко О.О., Гуменюк О.В.)
 • Учні пояснюють значення завдань чи формулюють завдання   
 • Формулюють мету, орієнтуючись на потреби й інтереси учнів.  (Цепко О.О., Вознюк Т.М.)

Мотивація навчальної діяльності учнів на уроці

 • Під час розвитку мотиву досягнення орієнтують учнів на самооцінку діяльності.         (Гончар Н.М., Манькевич Н.С., Дядик Г.І., Поплавська В.О., Шенькарук А.В.)
 • Запитують у учня: «Ти задоволений результатом?»,
 • Замість оцінки говорять: «Ти добре впорався з роботою» ( якщо ще немає за що ставити оцінку)
 • Використовують ігри, фільми, демонстрації. (Всі вчителі іноземних мов)

2. Здійснення організаційної чіткості шкільного уроку від першої до останньої хвилини.
Наперед на перерві готують необхідні для уроку наочні приладдя, технічні засоби, учнівське обладнання, довідкову й додаткову літературу, розкладається усе на кожне робоче місце. 
Також для цого можливо поставити перед учнями цікаве завдання, що включає їх в роботу із першої хвилини уроку.
(Кушляк В.В., Прокоф'єва Р.С., Козак Л.М., Мороз Л.О., Кравчук Г.Т.)

Виступ-презентація Гончар Н.С.- вчителя німецької мови

3. Підвищення пізнавальної самостійності й творчої активності учнів
Найцікавіший напрям пов'язаний із питаннями застосування на уроці методів й прийомів проблемного навчання й створення проблемних ситуацій як засобів підвищення пізнавальної активності учнів, - це сприяє підвищенню якості знань й виробленню необходимых навичок й умінь. 
Також передбачається самостійна робота учнів з НАВЧАЛЬНОЮ  науковою літературою, словниками, довідниками й енциклопедіями, інтернет-сайтами, таблицями, діаграмами, графіками, картами. (Чайковська С.Ю., Цепко О.О., Дядик Г.І.) 


Проблемне навчання


Проблемне навчання передбачає не запам`ятовування готових істин, а:

 •     роздум, 
 •     аналіз, 
 •     самостійне розв`язання різноманітних проблемних ситуацій,
 •      має бути вирішальним фактором у формуванні критичного мислення, основними ознаками якого є вміння виявити помилки судження в прочитаному тексті, обґрунтувати їх помилковість; 
 •     уміння зіставляти різні джерела інформації і виділяти протиріччя, обґрунтовувати їх; 
 •     уміння визначити недоліки послідовності суджень, необґрунтованість висновків;
 •     уміння будувати свою відповідь лаконічно, логічно, послідовно, правильно, аргументовано. 

Суть проблемного навчання полягає в:

 •     пошуковій діяльності учнів, яка починається з постановки запитань; 
 •     розв'язання проблемних завдань, закладених у навчальних програмах і підручниках; 
 •     у проблемних ситуаціях, створених учителем; 
 •     у різноманітній роботі учнів.

Проблемне навчання – це навчання, за якого учні систематично включаються в процес розв'язання проблемних запитань, завдань, ситуацій, створених на змісті програмового матеріалу. 
Важливим моментом у застосуванні прийомів проблемного навчання є розвиток творчого мислення школярів. 
Оскільки творче мислення приводить до нових знань про світ і способи діяльності, то учні можуть пізнати в процесі творчості нове, але значуще не стільки для суспільства, скільки для самої особистості. 

Риси творчої діяльності, які є основою проблемного навчання, є такими:

 • Самостійне перенесення знань і умінь у нову ситуацію;
 •     Бачення нових проблем у знайомих, стандартних умовах;
 •     Бачення структури об`єкта, який підлягає вивченню;
 •     Уміння бачити альтернативу рішення;
 •     Уміння комбінувати раніше відомі способи розв`язання проблеми в новий спосіб;
 •     Уміння створювати оригінальний спосіб розв`язання проблеми.

«Застосовуючи прийоми проблемного навчання, учитель збуджує найважливішу рушійну силу розумової активності – перехід від досягнутого рівня знань і розумового розвитку до нової сходинки, на яку треба піднятися в процесі оволодіння новими знаннями». В.О. Сухомлинський
У цьому і є дієвий спосіб розвитку творчого мислення.
Як працюють наші вчителі і як потрібно це робити застосовуючи прийоми проблемного навчання

Алгоритм проблемного навчання

 • Виокремити проблему з „фону”.
 • Чітко сформулювати проблему.
 • Поставити проблемне запитання.
 • Створити проблемну ситуацію.
 • Знайти найбільш оптимальний (доказовий) спосіб її розв`язання.
 • У разі невдачі проаналізувати ситуацію і скоригувати шлях розв`язання або реалізувати альтернативний.

Перехід від легкого до більш складного рівня проблемності необхідно здійснювати поступово, згідно з рівнем розвитку дитини й вікових особливостей. Як правило проблемність створюється постановкою проблемних запитань.

 • Чому...? (З якої причини...?)
 • Що змінилося б, якби...?
 • Чим відрізняється... від...?
 • Що поєднує... і...?
 • Чим можна пояснити...?
 • Які умови необхідно створити, щоб...?
 • Який висновок можна зробити?
 • На якій підставі зроблено висновок?

Застосування проблемного  навчання на уроках географії вчителем Цепко О.О.

Детальніше познайомитися із досвідом проблемного навчання можна на сторінці вчителя

Формування навичок самостійної діяльності учнів у процесі вивчення біології вчителем Чайковською С.Ю.

 

Детальніше познайомитися із досвідом можна у статті вчителя

4. Оптимізація учбово-виховного процесу

Цілеспрямований вибір якнайкращого варіанту побудови процесу, який полягає у створенні найсприятливіших умов для отримання очікуваних результатів без зайвих витрат часу і фізичних зусиль.
Основними критеріями оптимальності процесу навчання є результативність і якість вирішення навчально-виховних завдань, витрати часу і зусиль педагогів та учнів на їх досягнення.
Безперечно, у кожній конкретній ситуації необхідні актуальні для неї засоби оптимізації навчального процесу, що залежить від знань, досвіду вчителя, його уміння аналізувати реальні справи і робити об'єктивні висновки.  (Кушляк В.В., Василєва Л.Я., Поплавська В.О.)

Виступ-презентація Кушляк В.В. "Використання проектних технологій під час поглибленого вивчення англійської мови та роботи у класай профілю "Іноземна філологія""

Матеріали можна переглянути на сторінці вчителя

Необхідно вибирати оптимальні варіанти поєднання різних методів, прийомів засобів навчання, котрі ведуть найкоротшим шляхом до досягнення мети уроку.

5. Інтенсифікація учбово-виховного процесу на уроці

Чим більше навчально-пізнавальних дій й операцій виконано учнями за урок, тим  вище інтенсивність навчальної роботи. 
Рівень інтенсивності навчальної роботи залежить від продуктивності використання кожної хвилини уроку, майстерності вчителя, підготовки учнів, організованості класного колективу, правильного чергування роботи й відпочинку й т.п. 
У умовах інтенсифікації навчання учні засвоюють знання в основному під час уроків, й відпадає необхідність заучування вдома матеріалу. Замість заучування учні дістають можливість краще його осмислити й закріпити, виконати творчі завдання, що викликають вони інтерес, відчуття інтелектуального задоволення від вдало виконаної роботи.  Тут важливу роль відіграє модель інтерактивного навчання 

Учні беруть участь в різноманітних конкурсах, поглиблюючи свої знання з предмета: кенгуру, «Історик – Юніор – Ерудит», «Колосок»,  «Орлятко», «Левеня» і «Грінвіч» т.д. Тут важливу роль відіграє модель інтегрованого навчання.

 

Перші висновки
Як правило, сучасна система навчання чекає від учителя охоплення великого обсягу інформації й орієнтована на «знання» і «розуміння». 
Неможливо одній людині знати все навіть у якійсь вузькій галузі знання. До того ж, як відомо, численні факти добре запам'ятовують комп'ютери. 
Учні ж повинні мати інші навички: 

 • думати, 
 • розуміти суть речей, 
 • осмислювати ідеї й концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, 
 • трактувати її і застосовувати в конкретних умовах. 

Цьому саме і сприяють інтерактивні технології. 
Проте, наприклад, робота учнів у групах та парах, взаємонавчання учнів у парах змінного складу, дає разючі результати. Та взаємонавчання учнів також має і свої слабкі сторони, які необхідно враховувати, використовуючи цю технологію.

Для того щоб подолати складності застосування окремих інтерактивних технологій і перетворити їхні слабкі сторони в сильні, треба пам'ятати:

 •     Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготування як учням, так і педагогу. Як педагогу, так і учням треба звикнути до них. Можна навіть створити план поступового впровадження інтерактивного навчання. Краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри».                                                     
 •     Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття» і створити разом із ними «правила роботи в класі». Налаштуйте учнів на старанну підготовку до інтерактивних занять. Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології — робота в парах, малих групах, мозковий штурм тощо. Коли у вас і в учнів з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття будуть проходити набагато легше, а підготовка не потребуватиме багато часу.
 •     Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.
 •     Якщо застосування вами інтерактивної моделі у конкретному класі веде до протилежних результатів, треба переглянути вашу стратегію й обережно підходити до її використання.

Зверніть увагу!
Деяким вчителям іноді складно розкривати себе перед школярами, висловлювати своє особисте ставлення до матеріалу, показувати некомпетентність у деяких питаннях. Безумовно, не всі вчителі «створені» для інтерактивного навчання. Проте використання його дає можливість для фахового росту, для зміни себе, для навчання разом з учнями. 
Зробити перший крок допоможе сам новий підхід до навчання та його цілей, за якого вчитель відверто може визнати себе не спеціалістом і одержати «право» не знати відповіді на ті чи інші запитання (до того ж багато запитань з будь-якого предмета не мають однозначної або єдино правильної відповіді). 
З іншого боку, після кількох старанно підготовлених уроків викладач зможе відчути, як змінилося ставлення до нього учнів, а також сама атмосфера у класі — і це послужить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання

Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема, для того щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його вивчити (а не перетворити технології в безглузді «ігри заради самих ігор»), педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб:

 • дати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
 • відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми; 
 • під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його; 
 • на одному занятті можна використовувати одну (максимум — дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп; 
 • дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі; 
 • проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями.

Для зміцнення контролю за ходом процесу навчання за умов використання інтерактивної моделі навчання вчитель також повинен попередньо добре підготуватися:

 • глибоко вивчити і продумати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад, різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп тощо; 
 • старанно спланувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття (при описі занять автори постаралися максимально полегшити підготовку викладача до проведення заняття, докладно описуючи весь хід занять); 
 • мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для учнів випадків, проблем; оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінки роботи учнів;

6. Здійснення міжнаочних й внутрішньонаочних зв'язків

При переході до нового матеріалу, ставляться задачі й запитання для відтворення й подальшої корекції, опорної для засвоєння нового матеріалу знань й практичних навиків й умінь. 
Ці знання отримані учнями в процесі навчання чи на основі особистих спостережень, при вивченні даного предмета чи споріднених дисциплін. Це можуть бути уявлення, поняття, закони, формули, числові дані, що створюють опору, фундамент для повноцінного сприйняття й розуміння нових знань. 
Внутрішньонаочні в міжнаочні зв'язки також здійснюються із метою досягнення узагальнення й систематизації кола знань. Міжнаочні зв'язки сприяють засвоєнню системи знань про об'єкти, котрі окремими елементами вивчаються по різних навчальних дисциплінах.  (Козак Л.М., Мороз Л.О., Чайковська С.Ю.)

7. Вдосконалення типології й структури уроку

Урок є складним педагогічним об'єктом. як й всякі складні об'єкти уроки можуть бути розділений на типи по різних ознаках. 
Дидактична мета є найважливішою складовою, пусковим моментом процесу навчання, тому класифікація за цією ознакою найбільш близька до реального уроку. 
Типологія уроків у сучасній школі:

 •     уроки засвоєння нових знань
 •     уроки засвоєння вмінь та навиків
 •     уроки комплексного застосування знань
 •     уроки узагальнення та систематизації знань
 •     уроки перевірки, оцінки і корекції знань, навиків і умінь
 •     комбіновані уроки.

Сучасний урок очима учнів:

 • Електронні підручники. 
 • Спілкування з вчителями в соціальних мережах, бо інколи бояться запитати вчителя на уроці.
 • Швидкісний Інтернет та  Wi-Fi  на уроках
 • Використання  мультимедіа на уроках

 

Суб’єктивні чинники, які впливають на ефективність сучасного  уроку

Ефективний  сучасний  урок

 •     Приміщення класної   кімнати
 •     Матеріальне технічне забезпечення
 •     Навчальні програми
 •     Суспільна значущість навчання
 •     Форми організації     навчання
 •     Методи  навчання
 •     Емоційний настрій
 •     Кадрове забезпечення

Поради вчителю

 • З чого починається ефективний урок?
 • На помилках вчаться. Помилки навіть потрібні для навчального процесу. Діти не повинні боятися припуститися помилки
 • Давайте дітям максимально виявити  свою ініціативу. Вчіть учнів самостійно думати і працювати
 • Творче ставлення до роботи й навчання – запорука ефективного уроку
 • Не у всіх дітей вистачає терпіння та наполегливості поступово проходити від простого до складного. Не давайте учням зневіритися у своїх силах.
 • Якщо ваш голос виказує роздратування, розчарування чи зневіру, діти запам'ятають саме ці емоції, а не мудрість, яку ви намагалися до них донести
 • Учіть дітей робити нотатки.
 • Є два основні мотиви, які формують поведінку людини: отримати винагороду й уникнути покарання. Застосовуйте ці мотиви на уроках.
 • Якщо вчитель стоїть, він більше привертає до себе увагу дітей.
 • Плануйте дискусії, диспути на уроці. Це посилює увагу дітей. 
 • Учитель не повинен говорити без упину. Діти не встигають за його думками.
 • Кожен учень по-своєму сприймає матеріал. Зважайте на це.
 • Найкращий той діалог, у процесі якого діти відгукуються не на слова, а на думки.
 • Добрій пам'яті передує пильна увага.
 • Думки учня набагато продуктивніші за думки вчителя.
 • Чогось навчитися можна тільки практикою.
 • Зацікавленість – найдужча мотивація до навчання.
 • Повторювати вивчений матеріал потрібно з інтервалами. Так економніше та ефективніше.
 • Створюйте проблемні ситуації на уроках. Там, де немає вибору, немає мислення.
 • Якщо дитина дивується – вона починає мислити. Нові ідеї – продукт творчої уяви.
 • Запам'ятовування матеріалу часто-густо залежить від його викладу. Про рівень учителя можна зробити висновок із того, як він уміє висловлюватися.
 • Про те, наскільки цікавим є зміст уроку, робіть висновок не зі свого погляду, а з погляду учнів. Особливо ретельно готуйте початок уроку. Часто саме від нього залежить успіх усього заняття.


Всім привіт!
Спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8 вітає відвідувачів сайту.


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наша школа
Переможці конкурсу сайтів
Сайти вчителів школи знову відзначені на міському та обласному конкурсі освітніх сайтів.

Офіційний сайт школи - ІІ місце на міському конкурсі. Сайт початкової школи СЗШ № 8 - II місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

І місце в місті та ІІ місце в області: персональні сайти вчителя математики та інформатики Кравчук Г.Т. (перейти на сайт) та вчителя початкової школи Бігус І.М. Перейти на сайт.

ІІІ місця: в області - персональний сайт вчителя світової літератури Шенькарук А.В., (перейти на сайт) в місті - персональні сайти вчителя хімії Мороз Л.О.(перейти на сайт), та вчителя початкових класів Атаманюк Н.В.(перейти на сайт). Сайт "Інклюзивна освіта" Атаманюк Н.В. в області - 4 місце.

Серед учнівських проектів отримали дипломи сайти "Вивчаємо інформатику" (перейти на сайт), "Моя Україно" (перейти на сайт), електронний посібник "Художня культура. 11 клас" (перейти на сайт)

«Методичний портал»


Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz