Меню сайту
Пошук


Робота класного керівника

Сторінка класного керівника

Інформаційний довідник класного керівника

1.    Список основних нормативно – правових документів:
1.1.    Нормативно – правові акти.
1.2.    Закони України.
1.3.    Укази Президента України.
1.4.    Постанови Кабінету Міністрів України.
1.5.    Нормативні акти, підготовлені Міністерством освіти інауки України.
2.    Посадові обов’язки класного керівника:
2.1.    Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Наказ МОНУ №434 від 06.09.2000 р.).
2.2.    Зміни до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Наказ МОНУ №489 від 29.06.06 р).
2.3.    Посадова інструкція класного керівника.
2.4.    Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної та середньої освіти (лист МОНУ від 14.08.08 р. №1/9 - 520).
2.5.    Критерії готовності класного керівника до виховної діяльності.
3.    Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
4.    Бланки, необхідні для роботи та звітності.
5.    Пам’ятки, рекомендації для роботи з класним колективом.
 

     Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:
з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;
бесіди з учнями, що запізнюються;
організація чергування в класі;
індивідуальна робота з учнями;
контроль зовнішнього вигляду школярів;
організація харчування.

Щотижня:
проведення виховних годин;
перевірка щоденників;
проведення заходів у класі за планом роботи;
робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;
контроль за виконанням доручень;
організація прибирання закріпленого кабінету;
робота з батьками;
робота з вчителями, які працюють в класі;
контроль за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:
проведення класних зборів, бесід;
організація чергування класу по школі;
відвідування уроків вчителів - предметників у своєму класі (за необхідністю);
координація виховної роботи з класом;
проведення бесід з безпеки життєдіяльності; 
тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;
зустрічі з батьківським активом;
консультації у шкільного психолога;
контроль за станом підручників;
складання звіту про стан відвідуваннями учнями класу навчальних занять;
складання актів обстеження матеріально-побутових умов (за необхідністю).

Щосеместрово:
оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;
заповнення табелів успішності;
проведення батьківських зборів (за планом);
аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;
складання плану роботи на канікули;
проведення відкритого виховного заходу;
участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;
аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;
аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:
аналіз плану виховної роботи за попередній та завдання на наступний навчальний рік;
оформлення особових справ учнів;
оформлення соціального паспорту класу;
робота з підручниками ;
збір статистичних відомостей про клас;
написання характеристик (за необхідністю).
 

Питання для аналізу виховної роботи в класному колективі (переглянути)

1. Рекомендації для планування роботи класного керівника 

ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Основним документом класного керiвника є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи.

При плануванні виховної роботи класному керiвниковi слiд врахувати:

1. Аналiз виховної роботи за минулий рiк.

2. Мету та завдання виховання.

3. Рiвень розвитку та вихованості учнiв.

4. Можливостi школи.

5. Досвiд i пiдготовленiсть класного керiвника.

План виховної роботи має враховувати:

1. Мету виховання. План — це не просто перелiк виховних заходiв. Кожен виховний захiд обов’язково має продовжувати наступний.

2. Реальнi потреби колективу.

3. Перспективнiсть.

4. Узгодженiсть iз загальношкiльним планом.

5. Об’єктивнi i суб’єктивнi можливостi.

6. Конкретнiсть.

7. Комплексний пiдхiд до планування (єднiсть морального, трудового, правового, фiзичного, естетичного виховання).

Планування має бути гнучким, щоб у разі потреби щось додати чи змінити.

Планування виховної роботи має базуватися на положеннях Концепції освіти, Міжнародної декларації прав дитини, Статуті школи, рекомендаціях Мiносвiти.

Класний керівник, крім плану виховної роботи, має зошит (щоденник) роботи класного керiвника та карту iндивiдуального розвитку учня.У зошит роботи класного керівника записуються всi данi про учнiв, заняття в позаурочний час, про чергування по класу й школi, про роботу з батьками (збори, лекторiї, iндивiдуальна допомога тощо), про роботу з учителями, що працюють в класi.

Переглянути рекомендації цілком

2. Аналіз виховної роботи за минулий рік

Перший розділ плану традиційно називається “Аналіз виховної роботи за минулий рік”. Без такої діяльності неможливо правильно визначити цільові орієнтири, пріоритетні напрями виховної роботи на наступний навчальний рік, обрати оптимальні форми, методи та прийоми її організації.

Для цього слід визначити досягнення і з'ясувати слабкі місця виховного процесу, передбачити особистісний розвиток учнів, правильне розуміння ними соціальних процесів.

Доцільно зробити наступне:

- аналіз ефективності визначених цілей та планування виховного процесу в класі у минулому році;

- аналіз розвитку учнів класу;

- аналіз динаміки соціального розвитку учнів;

- аналіз розвитку колективу класу;

- аналіз організації виховного процесу в класі та визначення ефективності виховної роботи класовода;

- аналіз участі учнів класу у життєдіяльності навчального закладу;

- аналіз педагогічної взаємодії з батьками, батьківським активом;

- проблеми.

 

Пропонуємо скористатися одним із варіантів аналізу виховної роботи у класі (див. додаток 1) та прикладом аналізу навчально-виховного процесу 4 - го класу (див. додаток 2).

3. Психолого-педагогічне діагностування класу

До розділу «Психолого-педагогічна характеристика класу» подаються загальні відомості про клас, індивідуальні соціально-психологічні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, участь у житті класу, відповідальності, особистісні риси учнів, особливості психологічного стану деяких учнів, пізнавальні особливості учнів класу. (див. додатки 3, 4, 5).

4. Визначення мети та завдань діяльності класного керівника

Для класного керівника важливо вміти ставити конкретні цілі та завдання, розраховані на певний період життєдіяльності класного колективу (рік, семестр тощо). Основою для формулювання мети й завдань також є виховна система навчального закладу та співвідношення соціальних цілей освіти з тими конкретними особливостями вихованців, які можемо визначити у процесі психолого-педагогічного діагностування і прогнозування. (детальніше)

5. Індивідуальна робота з учнями.

Основним обов'язком класного керівника є вивчення учнів і координація на цій основі роботи вчителів, які працюють з ними. Роботу слід спрямувати на створення сприятливого середовища для формування особистості учнів, забезпечення індивідуального розвитку учня. При цьому слід використати матеріали психолого-педагогічної діагностики, медичного обстеження учнів, індивідуальних характеристик, карти захоплень та інтересів учнів, батьків тощо. (детальніше)

 

Документація класного керівника на учня, який перебуває на внутрішньошкільному обліку (переглянути)

Бланк плану роботи класного керівника на місяць (викачати з сервера)

Бланк протоколу батьківських зборів класу (викачати з сервера)

Зразок характеристики класу (викачати з сервера)

Самоаналіз виховного заходу (викачати бланк із сервера)

Дата «______» 20____року

Прізвище та ініціали вихователя, класного керівника________________________________________

Виховна мета проведення _______________________________________________________________

Тема заняття і форми проведення_________________________________________________________

Методичні вимоги до організації і проведення виховного заходу

Висновки

1.

Тема заходу

її актуальність і змонтованість. Відповідність віковим особливостям, запитам та інтересам даного дитячого угрупування. Участь школярів у виборі теми

 

2.

Форма проведення заходу

Доцільність вибору саме цієї форми. її відповідність психофізичним особливостям школярів. Врахування можливості активної участі в обраній формі всіх чи більшості учнів

 

3

Мета заходу

її чіткість, конкретність, спрямованість на підвищення рівня розвитку вихованості учнів

 

4.

Підготовка заходу

Наявність і продуманість плану чи програми підготовки. Конкретність доручень учням, доведення до них кінцевої мети заходу, змісту організаторської діяльності в процесі підготовки, їх прав та обов'язків

 

5.

Активність і самостійність школярів

Створення для підготовки до захисту тимчасового учнівського органу (Ради справи, штабу, комітету, робочої групи тощо). Вибір і якість оформлення

 

6.

Проведення заходу

Гуманність і демократичність взаємовідносин педагогів, активу з усіма учасниками заходу. Точність і організованість початку. Естетичність оформлення. Підготовка учнів до активного сприйняття нової інформації. Змістовність заходу. Достовірність, науковість та емоційна насиченість фактичного матеріалу, зв'язок з життям, опора та життєвий досвід учнів. Доцільність відбору методів і методичних прийомів. Роль педагога у проведенні заходу. Увага, зацікавленість, дисциплінованість учнів. Наявність елементів дискусії, проблемності, відвертої розмови про хід проведення заходу. Раціональне використання наочності, ТЗН. Спрямованість заходу на розвиток особистості, загальнолюдських рис на підвищення загальнокультурного рівня розвитку

 

7.

Загальні висновки:

Досягнення мети, реалізація розвиваючих, виховних, пізнавальних можливостей заходу. Ставлення учнів до заходу, ступінь їх задоволення. Що дає виховний захід для розвитку учнів, формування у них: а) громадської позиції, власної гідності, морально-вольових якостей, уявлень, відповідальності за свої дії; б) естетичних почуттів та смаків; в) трудових навичок та шанобливого ставлення до людей праці; г) санітарно-гігієнічних, спортивних навичок тощо.

 

Підпис вихователя, класного керівника ____________________________________________________

Орієнтовні критерії постановки учнів  на внутрішкільний контроль

            Якщо учень систематично:

-         не виконує норми навчальної, трудової та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи;

-         пропускає уроки без поважних причин;

-         виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання та суспільно корисної праці;

-         не виконує вимог учителів та батьків, вступає з ними в конфлікт;

-         не поважає думку учнівського колективу, не приймає допомоги, хизується своїм неробством;

-         здійснює антигромадські, аморальні дії, які мають характер правопорушень;

-         вживає алкоголь, палить;

-         має схильність до вимагання грошей у школярів;

-         має схильність до насильства над слабшими.
 

Пакет документів класного керівника

(голова МО класних керівників СЗОШ № 8)

 

Не залежно від того, скільки ми років пропрацюємо, маємо, чи не маємо досвід роботи, перед нами, як перед класними керівниками, знову і знову постає питання: «Як правильно організувати свою роботу? З чого почати?».

А починати потрібно з нормативних документів, які регламентують нашу роботу.

Перший документ, яким повинен керуватись класний керівник є - «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» (із змінами згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 489 від 29.06.2006р.).

В цьому Положенні є згадка про документацію класного керівника, а саме в пункті 2.7 говориться: «класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу».

Існує інший документ - «Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти № 1/9-250 від 14.08.08 р.», де висвітлено, орієнтовний перелік документації класного керівника:

 1. Класний журнал
 2. Особові справи учнів
 3. Табелі успішності учнів
 4. Робочий зошит класного керівника
 5. Соціальний паспорт класу.
 6. План виховної роботи класу (встановленого зразку).
 7. Звіт про відвідування учнями навчальних занять ( щомісяця).
 8. Звіт з виховної роботи ( ціннісні орієнтири виховання).
 9.  Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.
 10. Розробки сценаріїв відкритих виховних заходів.
 11. Характеристики учнів, акти обстеження житлово-побутових умов .
 12. План роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки.
 13. Протоколи батьківських зборів.
 14. Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Керуючись даними рекомендаціями було розроблено «Робочий зошит класного керівника»:

1.       Довідкова інформація та індивідуальна робота з учнями класу.

1.1.    Загальна інформація:

 • Виховна проблема, над якою працює школа
 • Виховна проблема, над якою працює методичне обєднання, кл. керівник
 • Розклади дзвінків, уроків, державних атестацій, виховних годин
 • Список вчителів, які викладають в класі

 

2.       Планування системи виховання класу:

 2.1    Аналіз виховної роботи за минулий 2016-2017 навчальний рік

 2.2.   Психолого–педагогічна характеристика класу 

2.3.   Мета і завдання виховної роботи, які стоять перед класним керівником на 2017-2018 навчальний рік

 2.4.   Аналіз виховної роботи за І семестр

 2.6.   Аналіз виховної роботи за ІІ семестр

 

3.       Відомості про учнів:

 • анкетні дані
 • додаткова та позашкільна освіта учнів (гуртки, секції,дитячі об’єднання, тощо)
 • позаурочна суспільно-корисна діяльність учнів
 • графік чергування в класі
 • картка здоров’я учнів класу
 • соціально–психологічні особливості учнів
 • соціальний паспорт класу
 • облік індивідуальної роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги (девіантна поведінка, проблемні родини, тощо) - психолого-педагогічний супровід
 • акт обстеження житлово-побутових умов неповнолітнього (психолого-педагогічний супровід)

4.       Організація роботи з батьками:

4.1.    Відомості про батьків та опікунів учнів:

 • анкетні дані
 • склад батьківського комітету класу
 • члени шкільного батьківського комітету 

4.2. ​​​​​​​Графік та тематика батьківських зборів

 • протоколи батьківських зборів

5.       Самоосвіта класного керівника:

5.1.    Бланк обліку роботи (тема самоосвіти; участь, доповіді на педраді, методоб’єднанні, семінарах, т.д. школи та міста)

5.2.    Самоаналіз виховного заходу, виховної години

5.3.    Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

5.4.    Розробки сценаріїв відкритих виховних заходів.

6.       Інформаційний довідник класного керівника


Всім привіт!
Спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 8 вітає відвідувачів сайту.


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наша школа
Переможці конкурсу сайтів
Сайти вчителів школи знову відзначені на міському та обласному конкурсі освітніх сайтів.

Офіційний сайт школи - ІІ місце на міському конкурсі. Сайт початкової школи СЗШ № 8 - II місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

І місце в місті та ІІ місце в області: персональні сайти вчителя математики та інформатики Кравчук Г.Т. (перейти на сайт) та вчителя початкової школи Бігус І.М. Перейти на сайт.

ІІІ місця: в області - персональний сайт вчителя світової літератури Шенькарук А.В., (перейти на сайт) в місті - персональні сайти вчителя хімії Мороз Л.О.(перейти на сайт), та вчителя початкових класів Атаманюк Н.В.(перейти на сайт). Сайт "Інклюзивна освіта" Атаманюк Н.В. в області - 4 місце.

Серед учнівських проектів отримали дипломи сайти "Вивчаємо інформатику" (перейти на сайт), "Моя Україно" (перейти на сайт), електронний посібник "Художня культура. 11 клас" (перейти на сайт)

«Методичний портал»


Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz